Vedtægter

Nyborg Slots Armbrøstlaug

VEDTÆGTER FOR NYBORG SLOTS ARMBRØSTLAUG


§1         Stk. 1

             Foreningens navn er Nyborg Slots Armbrøstlaug, som kan forkortes NSAL.

             Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

             Stk. 2

             Nyborg Slots Armbrøstlaug er en frivillig forening, som har til formål at tilegne sig viden om brugen af                       klassiske armbrøster, at formidle denne viden til alle interesserede samt at skyde med klassiske                                 armbrøster.

             Klassiske armbrøster defineres som alle typer af armbrøster benyttet frem til år ca. 1600.

             Foreningen arbejder tæt sammen med Nyborg Slot/Østfyns Museer.

 

§2         Stk. 1

             Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, og som kan fremvise en ren børneattest, kan blive medlem.               Ind- og udmeldelse sk ske skriftligt til foreningens kasserer.

             Stk. 2

             Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter, udsætter andre for fare eller på anden vis                         optræder groft uhensigtsmæssigt, kan ekskluderes eller idømmes karantæne af bestyrelsen.

             En eksklusion/karantæne skal være saglig, og begrundes skriftligt. Såfremt alle direkte implicerede parter               ønsker det, kan en eksklusion/karantæne bringes op til godkendelse på den næstfølgende generalforsamling.

             Stk. 3

             Al brug af armbrøster skal ubetinget følge den gældende lovgivning. Det påhviler hvert enkelt medlem at                   holde sig ajour med denne.

             Alle armbrøster, som benyttes i NSAL-regi, skal være forsynet med sikring mod utilsigtet afskydning.

 

§3         Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt,                   senest i marts måned og indvarsles skriftligt til samtlige medlemmer med minimum tre ugers varsel.

             Stk. 1      Stemmeberettiget er ethvert kontingentbetalende og fremmødt medlem over 15 år. Alle                             kontingentbetalende og fremmødte medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

             Stk. 2      Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ønsker blot et medlem                 skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.

             Stk. 3      Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage               før generalforsamlingen.

             Stk. 4      Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som er ansvarlig for at vedtægterne overholdes.                     Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og formand.

             Stk. 5      Vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal på                   generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft                 med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

             Stk. 6      Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

                1. Valg af dirigent.

                2. Aflæggelse af formandens beretning samt godkendelse af denne. Herunder generelle planer for det                            kommende år.

                3. Gennemgang af regnskabet ved kassereren samt godkendelse af dette.

                4. Forelæggelse af budget for året samt forslag til kontingent, herefter godkendelse af dette.

                5. Valg for toårig periode.

                    a) Til bestyrelsen: Valg af formand og et bestyrelsesmedlem i lige år.

                    b) Til bestyrelsen: Valg af næstformand og kasserer i ulige år.

                    c) Valg af revisor i lige år.

                6. Behandling og afstemning om indkomne forslag.

                7. Eventuelt

                Stk. 7      Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen kræver det, eller når                      mindst halvdelen af medlemmerne giver skriftligt udtryk for dette til bestyrelsen med angivelse af                            forslag til dagsorden for mødet. Bestyrelsen skal inden 3 uger efter modtagelsen af et sådant krav                            udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

§4            Stk. 1

                Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af fire personer (formand, næstformand, kasserer                    og et bestyrelsesmedlem). Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren.

                Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for                          foreningens drift.

                Stk. 2

                Bestyrelsen leder foreningens daglige virke, repræsenterer foreningen udadtil, forvalter foreningens                        midler, i overensstemmelse med foreningens formål og indenfor det af generalforsamlingen vedtagne                          budget. Herunder bla.:

                At arrangere aktiviteter iht. foreningens formål   

                At søge samarbejde med flest muligt relevante offentlige og private foreninger, herunder deltagelse på                    historiske markeder mv.

                At arbejde for at øge medlemsantallet

                Stk. 3

                Bestyrelsen konstituerer sig med evt. sekretær og udvalg.

 

§5            Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

                Foreningens regnskab føres af kassereren, som også fører foreningens medlemsregister.  

 

§6            Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren.   

                Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der                  påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§7            Foreningen kan opløses, når der er flertal for dette på to på hinanden følgende generalforsamlinger med                    mindst fire ugers interval. En eventuel formue overdrages, med samt hvad der forefindes af rekvisitter                    mm., til Østfyns Museer, som opfordres til at videreformidle dem til lignende middelaldergrupper.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Nyborg 02.04.2018 og revideret på ordinær generalforsamling 20.06.2020 til ikrafttræden samme dato.